Op de Nederlandse WGM is van gedachten gewisseld over een Nederlands profile op de FHIR Task resource.

Deelnemers zijn: 

Bij een eerste inventarisatie bleek er interesse te zijn vanuit meerdere hoeken voor gebruik van de Task resource. B.v. Zorgdomein maakt daar al gebruik van. Ook binnen e-Overdracht proeftuinen wordt hierover gedacht als alternatief scenario. Besloten is de volgende WGM verder te praten over dit onderwerp. Mocht dit verder leiden tot een NL profiel, dan dient een Project Scope Statement gemaakt te worden. 

Een mogelijke flow waarbij behoefte bestaat aan Task is bij notificaties: een instelling meldt aan een andere dat iets klaarstaat om op te halen, waarna de tweede instelling de nodige resources met de FHIR REST API van de eerste instelling ophaalt. Daarmee is een "notification based" paradigma een alternatief voor een document-georiënteerde push. Waar al een REST API bestaat kan daarmee dit paradigma opportuun zijn. Daarnaast is een Task-gebaseerde uitwisseling geschikt voor workflow-gerichte samenwerking tussen organisaties: een overdracht "staat klaar", "wordt geaccepteerd" of "wordt geweigerd", "is afgerond" etc.  

Daarnaast is er wellicht behoefte aan afspraken in Nederland over de inzet van Task op gemeenschappelijke wijze.

Afspraken kunnen gaan over:

Zie onder een aanzet tot example.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../fhir301/fhir-all-xsd/task.sch" type="application/xml" schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
<Task xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://hl7.org/fhir ../fhir301/fhir-all-xsd/task.xsd" xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="example-aanmelding"/>
  <text>
    <status value="generated"/>
    <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      Narrative
    </div>
  </text>
  <!-- 
    @status requested->in-progress->completed/cancelled
  -->
  <status value="requested"/>
  <intent value="order"/>
  <code>
    <!-- 
      Coderingen vaststellen voor Tasks in NL:
      - voor aanmelding
      - overdracht
      Zijn het een of twee taken?
      Er is ook nog een task van broker naar care (wie heeft plek?)
    -->
    <text value="Aanmelding voor overdracht"/>
  </code>
  <description value="Het aanmeldbericht wordt verstuurd wordt ter beoordeling van de zorgvraag, voorafgaand aan de daadwerkelijke overdrachtsfase."/>
  <!-- Kan later gebruikt worden -->
  <!--<focus>
    <reference value="ServiceRequest/example"/>
  </focus>-->
  <for>
    <!-- nl-core-patient -->
    <reference value="Patient/example"/>
  </for>
  <authoredOn value="2019-05-11T12:12:12"/>
  <lastModified value="2019-05-11T12:12:12"/>
  <requester>
    <agent>
      <!-- nl-core-practitioner -->
      <reference value="Practitioner/verpleegkundige-example"/>
    </agent>
  </requester>
  <owner>
    <!-- nl-core-organization -->
    <reference value="Organization/cure-example"/>
  </owner>
  <input>
    <type>
      <!-- LOINC document codes -->
      <text value="Aanmelding PDF"></text>
    </type>
    <valueBase64Binary value="UERG"/>
  </input>
</Task>