Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NCII PoC Setup

NCII PoC Showcase


Track

...

Leads

...

Manick Rajendran

Aniruddha Nene

Kumar Satyam

Manish Sharma

Divyaratna Chiniwal

Ritika Jain


Track Participants

...

Names

Divyaratna Chiniwal

Ritika Jain

Aparna Bhumkar

Raksha R

Aditi Verma

Raj Kumar

Chinmay Athaley

Bhaskar Krishnamurthy
Jayakanth Kesan
Praveen Shivaprasad
Anurag Aggarwal
Raunaq Pradhan
Siriram Kailasam
Gokul Raj R
Harilal
Astha Rai
Shilpa A
Suyash Choudhary
Mohammad Ali
Srinivasa Rao P
Santosh Jami
Shilpa Kumar
Debabrata Parida
Aditya Kumar Singh

...