Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

HL7 Nederland beheert de HL7 standaarden voor Nederland en heeft daarbij mede als doel om een substantiële bijdrage te leveren aan de nationale standaardisatie van de informatievoorziening in de zorg. Vanuit deze doelstelling heeft HL7 Nederland het FHIR-NL Validatieteam ingesteld, waar ontwikkelaars en gebruikers van de HL7 FHIR standaard hun FHIR profielen kunnen laten valideren, met als doel om te komen tot een landelijk erkende set van generieke FHIR-NL profielen, die wordt opgenomen in het Landelijk Informatiestelsel zoals dat wordt nagestreefd door VWS en Informatieberaad en voldoet aan wet- en regelgeving (Wegiz). Nationale standaardisatie op basis van internationaal erkende (ISO) en wereldwijd algemeen gebruikte standaarden zoals de HL7 standaarden, worden wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Het HL7 FHIR-NL Validatieteam beoordeelt de voor validatie aangeboden FHIR implementatiespecificaties voor de Nederlandse markt aan de hand van een set validatie criteria. Uitgangspunt en referentie voor de validatie zijn de internationale FHIR-Core specificaties.  Afwijkingen van de internationale FHIR-Core specificaties worden bij validatie alleen in beschouwing genomen indien (a) sprake is van wettelijke verplichtingen, (b) landelijk algemeen geaccepteerde en landelijk in gebruik zijnde informatiemodellen en (c) de internationale FHIR-Core specificaties (nog) niet voorzien in voor de Nederlandse markt essentiële FHIR-resources en/of elementen. In dergelijke gevallen zullen afwijkingen worden beoordeeld op behoud van maximale consistentie met de internationale FHIR-Core specificaties c.q. het uitsluiten van specificaties die de landelijke uitwisselbaarheid van FHIR NL resources verhinderen.

Goedgekeurde gevalideerde HL7 FHIR-NL profielen ontvangen het HL7 FHIR-NL keurmerk en worden gepubliceerd en beheerd door de eigenaren van de profielen. Aanpassingen van gevalideerde FHR-NL profielen vereisen her-validatie. HL7 Nederland publiceert en beheert zelf geen FHIR-NL-profielen doch verwijst hiernaar via het register van goedgekeurde profielen. Nationaal generieke FHIR-NL profielen worden door Nictiz gepubliceerd als FHIR-NL-Core profielen. Gestreefd wordt om deze FHIR-NL Core profielen een formeel onderdeel te laten zijn van het nationaal informatiestelsel.

Validatie criteria

De validatie criteria (november 2020) zijn onder meer:

...