Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

The HL7 the Netherlands Quality Handbook is a reference guide to the Dutch HL7 way of how we are organized and how we work. Unfortunately for our International friends is was developed in English Dutch and has not yet not been translated in Dutchinto English.  


Versiebeheer

Versie

Datum

Bewerkt door

Bewerking

1.0.0-DRAFT

26 jan 2017

Helen Drijfhout, Frank Ploeg

Alle voorgaande versie, w.o. de mmap bestanden samengevoegd in dit word document. De andere documenten komen hierbij te vervallen.

1.0.0-DRAFT

26 jan 2017

Helen Drijfhout, Frank Ploeg

KHB algemeen en KHB KT samengevoegd

1.0.0-DRAFT

26 jan 2017

Helen Drijfhout, Frank Ploeg

De volgende onderdelen zijn toegevoegd:

 • Financiële paragraaf
 • Nadere regels democratisering
 • Afvaardiging naar WGM’s
 • Ballotprocedure
1.0.1-DRAFT8 okt 2018Frank Ploeg
 • KHB uit Word naar Confluence gekopieerd.
 • Nadere omschrijving van de verslaglegging nav bijwonen WGM toegevoegd.
1.0.2-DRAFT12 nov 2018Frank Ploeg
 • Ingebracht document Bert Kabbes - HL7 NL Rol en Positie Past Chair - n.a.v. GOM toegevoegd aan KHB (ch 1.8b)

...

 • openheid van de Stichting
 • structuur van de Stichting
 • samenstelling en verkiezing van Bestuur en KernTeam en de daarin onderkende posities
 • beoordeling van concept standaarden (balloting rules)

 


1.6     Openheid van de Stichting HL7 Nederland

...

In aanvulling op datgene dat in deze Nadere regeling democratisering is opgesteld is het aan de verschillende groepen om aanvullende procedures en afspraken te maken over de interne besluitvorming en de afstemming met anderen.

 


1.8     Samenstelling en verkiezing Bestuur

...

Na sluiting van de termijn wordt de uitslag van de stemming door het secretariaat bekend gemaakt aan het bestuur. Het nieuwe of herkozen bestuurslid wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering benoemd en geïnstalleerd, tenzij het Bestuur binnen één week na de bekendmaking van de uitslag bezwaar aantekent. Dit bezwaar zal door het Bestuur worden toegelicht aan de leden en zal worden getoetst door het Actieve Leden Forum, als actieve representant van de leden. Indien het Actieve Leden Forum de bezwaren gegrond acht, wordt een nieuwe verkiezingsprocedure gestart. Dit zal niet langer dan 1 maand na bekendmaking van de uitslag gebeuren. Zolang niet in de vervanging of herbenoeming is voorzien blijft het aftredende bestuurslid aan in het bestuur. Indien het Actieve Leden Forum de bezwaren niet gegrond acht zal het Bestuur overgaan tot benoeming van het nieuwe of herkozen bestuurslid tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.

 


1.9     Rol en positie Past Chair (oud-voorzitter)

...

 • Goede en brede inhoudelijke kennis van de inhoudelijke HL7 standaarden
 • Goede bekendheid met de nationale en internationale HL7 organisatie
 • Brede bekendheid met landelijke standaardisatie aspecten en activiteiten
 • Beschikken over een netwerk dat relevant is voor de KT HL7 activiteiten
 • Ervaring met initiëren, beoordelen, coördineren, bewaken van projecten
 • Bereidheid, beschikbaarheid en tijd voor het uitvoeren van KT-activiteiten
 • Uitstekende communicatievaardigheden, passend bij de rol en taken van het KT

 

 2.4     Samenstelling Kernteam

...

 • Het ondersteunen in het projectmatig werken,
 • Het helpen van de projectleiders en -leden om de noodzakelijke producten binnen een redelijke termijn op te leveren,
 • Afstemmen met externe partijen waarmee we gezamenlijk projecten uitvoeren,
 • Opvangen en uitzetten van inhoudelijke vragen van leden en anderen; waar
  mogelijk zelf direct beantwoorden; bewaken van afhandeling door beheergroepen/experts.

...


2.5     Benoeming Kernteam leden

...

Naam

Functie/Rol

Benoemd

Aftredend

Roel Barelds

Voorzitter

1/1/2015

31/12/2017

Yvonne Pijnacker Hordijk

Lid

1/1/2015

31/12/2018

Frank Ploeg

Vicevoorzitter

1/1/2015

31/12/2016

Vacature

Lid

1/1/2015

31/12/2018

 


2.6     Verantwoordelijkheden Kernteam

...

Voor het beheer van HL7 projecten is er voor gekozen de werkwijze van HL7 Internationaal aan te houden. Daartoe is een template voor een Project Scope Statement (PSS) opgesteld aan de hand van de internationale versie. De procedure rondom HL7 projecten wordt hierna verder uitgewerkt. 


3.2     PSS procedure

De beoordeling of er met een project gestart gaat worden gebeurt aan de hand van een ingevuld PSS. Deze PSS zal de aanvraag procedure doorlopen zoals die in de volgende paragrafen staat beschreven.

Globaal ziet die er als volgt uit:

 


3.2.1      Indienen PSS

De indiener van een mogelijk project benadert de KT om een project te kunnen starten. Hiervoor wordt in samenwerking met het KT een PSS ingevuld en aangeboden ter beoordeling aan het KT. 

...

 1. Het project wordt aan het projectoverzicht en de HL7 website toegevoegd
 2. Het KT bewaakt de voortgang van de lopende projecten.
 3. De projectleider levert periodiek een voortgangsrapportage aan het KT

 


3.2.4      Afsluiten PSS

Het project wordt afgesloten als het beoogde resultaat is behaald.

...

In deze procedure wordt de werkwijze binnen HL7 Nederland voor de volgende onderdelen beschreven:

 • Debiteurenbeheer
 • BTW

 


Er is een administratiekantoor (Huisman)  ingeschakeld. Deze heeft bevoegdheid tot (digitale) inzage van de bankrekeningen gekregen. Hiermee is besproken hoe financiële zaken zo efficiënt mogelijk kunnen worden verwerkt. Hierbij ook te denken aan begrotingen, jaarstukken, belastingen e.d.

Uitgangspunt is dat het administratiekantoor fiscale en wettelijke kennis c.q. werkzaamheden levert; de financiële contacten met de leden i.c. het post/contactadres dienen via het HL7-secretariaat te verlopen. Doublures in de werkzaamheden/kosten dienen voorkomen te worden.

 


6.2    Crediteuren

 


Het betaalbaar stellen van facturen dient door iemand te worden gedaan die facturen en declaraties op juistheid kan beoordelen. De huidige gang van zaken is:

...

Vanuit de penningmeester wordt regelmatig een actueel, transparant overzicht van de financiële stand van zaken aan het bestuur gerapporteerd. Hierin dient inzicht te zijn in de betalingen en openstaande posten.

 


6.3    Debiteurenbeheer

Het secretariaat zorgt voor de verzending van alle HL7-facturen (contributie, cursussen, events etc.), deze worden in een Excel-bestand gezet.

...

Er dient een periodiek overzicht van niet betaalde facturen (debiteuren) opgesteld te worden, ter inzage voor het bestuur. 


6.4    BTW m.n. cursussen

...