HL7 Nederland beheert de HL7 standaarden voor Nederland en heeft daarbij mede als doel om een substantiële bijdrage te leveren aan de nationale standaardisatie van de informatievoorziening in de zorg. Vanuit deze doelstelling heeft HL7 Nederland het FHIR-NL Validatieteam ingesteld, waar ontwikkelaars en gebruikers van de HL7 FHIR standaard hun FHIR profielen kunnen laten valideren, met als doel om te komen tot een landelijk erkende set van generieke FHIR-NL profielen, die wordt opgenomen in het Landelijk Informatiestelsel zoals dat wordt nagestreefd door VWS en Informatieberaad en voldoet aan wet- en regelgeving (Wegiz). Nationale standaardisatie op basis van internationaal erkende (ISO) en wereldwijd algemeen gebruikte standaarden zoals de HL7 standaarden, wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Het HL7 FHIR-NL Validatieteam beoordeelt de voor validatie aangeboden FHIR implementatiespecificaties voor de Nederlandse markt aan de hand van een set validatie criteria. Uitgangspunt en referentie voor de validatie zijn de internationale FHIR-Core specificaties.  Afwijkingen van de internationale FHIR-Core specificaties worden bij validatie alleen in beschouwing genomen indien (a) sprake is van wettelijke verplichtingen, (b) landelijk algemeen geaccepteerde en landelijk in gebruik zijnde informatiemodellen en (c) de internationale FHIR-Core specificaties (nog) niet voorzien in voor de Nederlandse markt essentiële FHIR-resources en/of elementen. In dergelijke gevallen zullen afwijkingen worden beoordeeld op behoud van maximale consistentie met de internationale FHIR-Core specificaties c.q. het uitsluiten van specificaties die de landelijke uitwisselbaarheid van FHIR NL resources verhinderen.

Goedgekeurde gevalideerde HL7 FHIR-NL profielen ontvangen het HL7 FHIR-NL keurmerk en worden gepubliceerd en beheerd door de eigenaren van de profielen. Aanpassingen van gevalideerde FHR-NL profielen vereisen her-validatie. HL7 Nederland publiceert en beheert zelf geen FHIR-NL-profielen doch verwijst hiernaar via het register van goedgekeurde profielen. Nationaal generieke FHIR-NL profielen worden door Nictiz gepubliceerd als FHIR-NL-Core profielen. Gestreefd wordt om deze FHIR-NL Core profielen een formeel onderdeel te laten zijn van het nationaal informatiestelsel.

Validatie criteria

De validatie criteria (november 2020) zijn onder meer:

 1. Aanduiding van relevante sectoren/domeinen voor de profielen
  Uit de documentatie moet blijken voor welke use cases en in welke domeinen/sectoren de FHIR conformance artefacten zijn bedoeld.
  Hieronder vallen use cases, scenario’s en FHIR CapabilityStatements. Deze laatste bevatten de endpoints en de bewerkingen die daar mogelijk zijn.
  Use cases en scenario’s kun je op allerlei manier maken. Hierin standaardiseren we niet, maar de producten moeten wel met generieke tooling inzichtelijk zijn, zoals een browser, Office, etc.
 2. Beoordeling of profielen voldoende generiek zijn
  Profielen die specifiek zijn voor bepaalde leveranciers (bijv. vanwege vertalingen), sectoren, beroepsgroepen of specifiek zijn voor een regionale use case, doch afwijken van de internationale FHIR-Core specificaties, hebben weinig relevantie voor validatie door de FHIR Beheerraad/Beheerteam, tenzij sprake is van wettelijke verplichtingen
 3. Beheerprocedure, complete documentatie
  De FHIR conformance artefacten moeten worden beheerd. Vermeld moet worden door wie en op welke wijze de voor validatie aangeboden FHIR profielen worden beheerd en onderhouden. HL7 Nederland beheert geen gevalideerde FHIR-NL profielen, doch verwijst hiernaar via een register waarin o.m. de eigenaren worden vermeld
  De wijze waarop beheer wordt gedaan (e-mail, stuurgroep, tooling, etc.) mag verschillen. Algemeen moet je ergens vragen kunnen stellen en mogelijkheid voor updates open houden.
  Alle artefacten moeten markeringen hebben op basis waarvan je het beheerproces kunt vinden. Bijvoorbeeld StructureDefinition.publisher en .contact
 4. FHIR Core (RESTful?) correct toegepast
  Niet alleen de inhoud van de resources moet interoperabel zijn, maar ook de wijze van beschikbaarstelling c.q. uitwisseling. Het FHIR RESTful paradigma levert internationaal de meeste implementers, testservers, tooling op. We zien RESTful dan ook als “comply or explain”.
 5. Relatie met Zorginformatiebouwstenen
  Registratie aan de Bron heeft samen met een steeds groter aantal de zorgpartijen gezien dat als je functioneel geen overeenstemming hebt over bepaalde concepten, je daar bij technische uitwisseling last van krijgt. Het resultaat zijn de Zorginformatiebouwstenen (zibs), welke worden beheerd door het zibCentrum van Nictiz. Bij ieder FHIR profiel moet de relatie naar deze zibs zijn gelegd zodat ook geïdentificeerd kan worden welke gaps er mogelijk nog in de zibs zitten. Daarmee versterken ze elkaar.
 6. Relatie met reeds gevalideerde profielen
  Met minder profielen kunnen werken, houdt dingen eenvoudig. Soms is echter niet uit te sluiten dat er iets nieuws nodig is. Als dat 1 element t.o.v. een bestaand profiel is, dan is afleiding van het bestaande profiel een optie. Naarmate de tijd vordert is de verwachting dat het aantal volledig nieuwe profielen afneemt.
 7. Correct gebruik van terminologie- en codestelsels 
  In eerste instantie worden de te hanteren terminologie- en codestelsels aangegeven in de zibs. Waar van toepassing moet deze zijn toegepast, of moet een mapping zijn gedefinieerd.
  Voor elementen die nog niet bestaan in zibs moeten algemeen binnen de context erkende terminologiestelsels zijn gebruikt. Gebruik van lokale terminologie of betaalde terminologie waarvoor geldige alternatieven bestaan moet worden vermeden.
 8. Geen extensies waarvoor reeds elementen bestaan, Geen extensies waarvoor reeds extensies bestaan
  Extensies zijn prettig voor als het niet anders kan, maar maken implementatie ook ingewikkelder. Extensies zullen altijd worden gecontroleerd op bestaan in de FHIR Core specificatie. Merk op dat hier ook al veel extensies worden voor-gedefinieerd. Ook deze hebben de voorkeur boven eigen definitie. Tenslotte mag een extensie ook geen bestaande Nederlandse extensie functioneel of technisch dupliceren
 9. Voldoende en dekkende voorbeelden
  Extreem belangrijk zijn voorbeelden. Dit is het eerste waar mensen op bouwen om in fase 2 pas te kijken naar de volledige documentatie. Voorbeelden maken soms abstracte specificaties helder en er moeten dus ook dekkende voorbeelden zijn waarbij ieder stukje specificatie wordt geraakt. Dat mag best verspreid over meerdere voorbeelden cumulatief het geval zijn als de use case dat rechtvaardigt.

Tooling

Om de profiles te toetsen worden de bovenstaande criteria gebruikt. Daarnaast wordt de officiele FHIR Validator aangeroepen en worden de meldingen beoordeeld en er is een aanzet gedaan om een aantal van de criteria te toetsen middels een tool, de zib-compliance tool <https://github.com/hl7nl/zib-compliance-fhir>. Nictiz heeft dit tool als basis gebruikt voor de QA van de vertaling van de zibs 2020 naar FHIR profielen <https://github.com/pieter-edelman-nictiz/zib-compliance-fhir>

Aanroep FHIR validator

N.B. nu even zonder terminology server aangeroepen "-tx n/a".

git clone --depth 1 --branch validation-december https://github.com/Nictiz/Nictiz-R4-zib2020.git
java -jar ~/eclipse-workspace/latest-ig-publisher/validator_cli.jar -tx n/a -version 4.0.1 -ig resources/zib resources/zib > validator-profiles-result.txt
java -jar ~/eclipse-workspace/latest-ig-publisher/validator_cli.jar -tx n/a -version 4.0.1 -ig resources/zib resources/nl-core examples > validator-examples-result.txt


Action items

DescriptionDue dateAssigneeTask appears on
 • Bert Kabbes Aanpassen concept beheerdocument op basis van feedback bijeenkomst 20-02-2020  
02 Apr 2020Bert Kabbes20200220 FHIR NL Validation
 • Bert KabbesVoorleggen binnen HL7 NL of HL7 NL een rol wil spelen in de revisie van NEN7522. Zo ja: afstemming met Fred Smeele zoeken  
02 Apr 2020Bert Kabbes20200220 FHIR NL Validation
 • Bert Kabbes zal voor JuridischeSituatie contact zoeken met Sergej vanwege link met Koppeltaal-domein  
16 Jun 2021Bert Kabbes20210614 FHIR-NL Validation
 • Remco Spil: TekstUitslag  
25 Jun 2021 20210614 FHIR-NL Validation
 • Eigenaren van de vorige zibs bekijken wat er met hun commentaar is gebeurd Alexander Henket meldt hen dit  
25 Jun 2021Alexander Henket20210614 FHIR-NL Validation
25 Jun 2021Alexander Henket20210614 FHIR-NL Validation
25 Jun 2021Michael van der Zel20210614 FHIR-NL Validation
Michael van der Zel20221110 FHIR-NL Validation
Jorn Duwel20221110 FHIR-NL Validation
 • Pieter Edelman Move mapping DeviatingResult from .reasonReference to .reasonCode.text (and add mapping of comment extension to .reasonCode too)
Pieter Edelman20221110 FHIR-NL Validation
Marc Sandberg20220119 FHIR-NL Validation
Marc Sandberg20220119 FHIR-NL Validation
Marc Sandberg20220119 FHIR-NL Validation
Marc Sandberg20220119 FHIR-NL Validation
Evelyn Lai20220119 FHIR-NL Validation
 • Bert Kabbes BehandelAanwijzing2 - kan ook inspiratie bij Patient Empowerment krijgen
Bert Kabbes20220119 FHIR-NL Validation
 • Bert Kabbes Wilsverklaring - kan ook inspiratie bij Patient Empowerment krijgen
Bert Kabbes20220119 FHIR-NL Validation
Sebastiaan van Sandijk20220119 FHIR-NL Validation
Michael van der Zel20220119 FHIR-NL Validation
Sebastiaan van Sandijkzibs-2020 bevindingen