Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op de Nederlandse WGM is van gedachten gewisseld over een Nederlands profile op de FHIR Task resource.

Deelnemers zijn: 

 • Theo Stolker
 • Ruben Pape
 • Herre Uittenhout
 • Helen Drijfhout
 • Roel Barelds
 • Sergej van Middendorp
 • Alexander Henket
 • Bernard Stibbe
 • Marc de Graauw

Bij een eerste inventarisatie bleek er interesse te zijn vanuit meerdere hoeken voor gebruik van de Task resource. B.v. Zorgdomein maakt daar al gebruik van. Ook binnen e-Overdracht proeftuinen wordt hierover gedacht als alternatief scenario. Besloten is de volgende WGM verder te praten over dit onderwerp. Mocht dit verder leiden tot een NL profiel, dan dient een Project Scope Statement gemaakt te worden. 

Een mogelijke flow waarbij behoefte bestaat aan Task is bij notificaties: een instelling meldt aan een andere dat iets klaarstaat om op te halen, waarna de tweede instelling de nodige resources met de FHIR REST API van de eerste instelling ophaalt. Daarmee is een "notification based" paradigma een alternatief voor een document-georiënteerde push. Waar al een REST API bestaat kan daarmee dit paradigma opportuun zijn. Daarnaast is een Task-gebaseerde uitwisseling geschikt voor workflow-gerichte samenwerking tussen organisaties: een overdracht "staat klaar", "wordt geaccepteerd" of "wordt geweigerd", "is afgerond" etc.  

Daarnaast is er wellicht behoefte aan afspraken in Nederland over de inzet van Task op gemeenschappelijke wijze.

Afspraken kunnen gaan over:

 • standaard status overgang schema's
 • coderingen van Tasks
 • invulling van for, requester en owner
 • meesturen van aanvullende informatie, b.v. PDF
 • meesturen van autorisatie/toegang waar nodig

Zie onder een aanzet tot example.

FHIR NL Task example
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="../fhir301/fhir-all-xsd/task.sch" type="application/xml" schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
<Task xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://hl7.org/fhir ../fhir301/fhir-all-xsd/task.xsd" xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="example-aanmelding"/>
  <text>
    <status value="generated"/>
    <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      Narrative
    </div>
  </text>
  <!-- 
    @status requested->in-progress->completed/cancelled
  -->
  <status value="requested"/>
  <intent value="order"/>
  <code>
    <!-- 
      Coderingen vaststellen voor Tasks in NL:
      - voor aanmelding
      - overdracht
      Zijn het een of twee taken?
      Er is ook nog een task van broker naar care (wie heeft plek?)
    -->
    <text value="Aanmelding voor overdracht"/>
  </code>
  <description value="Het aanmeldbericht wordt verstuurd wordt ter beoordeling van de zorgvraag, voorafgaand aan de daadwerkelijke overdrachtsfase."/>
  <!-- Kan later gebruikt worden -->
  <!--<focus>
    <reference value="ServiceRequest/example"/>
  </focus>-->
  <for>
    <!-- nl-core-patient -->
    <reference value="Patient/example"/>
  </for>
  <authoredOn value="2019-05-11T12:12:12"/>
  <lastModified value="2019-05-11T12:12:12"/>
  <requester>
    <agent>
      <!-- nl-core-practitioner -->
      <reference value="Practitioner/verpleegkundige-example"/>
    </agent>
  </requester>
  <owner>
    <!-- nl-core-organization -->
    <reference value="Organization/cure-example"/>
  </owner>
  <input>
    <type>
      <!-- LOINC document codes -->
      <text value="Aanmelding PDF"></text>
    </type>
    <valueBase64Binary value="UERG"/>
  </input>
</Task>

 • No labels

1 Comment

 1. Beste Marc,

  Hierbij mijn feedback in geschreven vorm:

  1. Misschien goed om expliciet bij het FHIR NL Task example aan te geven dat dit een STU3 voorbeeld is.
  2. Het is niet juist om de aanvragende organisatie in Task.owner te plaatsen!
   Task.owner geeft aan wie de uitvoerder is: "
   Individual organization or Device currently responsible for task execution.".
   In het profiel zoals beschreven bij MedMij eVragenlijsten (zie  https://simplifier.net/nictizstu3-questionnaires/QuestionnaireReferenceTask) is de owner de patient die de vragenlijst moet invullen.
   Conceptueel zou je zou je in het geval van eOverdracht in Task.owner de doelorganisatie kunnen plaatsen, maar omdat die verder geen rol speelt en niet als FHIR resource bestaat ik deze gewoon leeg laten. 
   De aanvragende organisatie zou je in STU3 moeten plaatsen in Task.requester.onBehalfOf.
   In R4 zou je gebruik moeten maken van een
   PractitionerRole met PractitionerRole.organization correct gevuld.
  3. Het zou goed zijn om de PDF in input ook met een "echte" Coding aan te duiden.
  4. Voor de proeftuin zou ook nog de ZIB Payer (https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/zib-payer) meegestuurd moeten worden. Die zou ook in Task.Input kunnen worden geplaatst als type Reference 

  Met vriendelijke groet,

  Theo.