Date: 2020-02-20 16:00-19:30

Location: HL7 WGM NL Motel Witte Bergen

Attendance:

NameAffiliationPresentRemark
Nictiz

P

Team / Co-chair
UMC Groningen

P

Team / Co-chair
Trace Health

A W R

Council / Co-chair
Kabbes & Partners

P

Council / Co-chair / Scribe
VZVZ

P

Team
Klaas NieuwhofVZVZ

P

Council, substitutes Sergej van Middelkoop (Koppeltaal)
Paul Oude LuttighuisMedMij

P

Substitutes Joris Joosten
Egbert van GelderOIZ

P


Fred SmeeleNictiz/Zib-centrum

A W R


Ge Klein WolterinkRadB

P

Ook Nictiz en zib-centrum voor Fred
Brian SanderseIHE NL

P


Jasper van LieshoutVWS

A W R


Marten SmitsFire.ly

A W R

Team
Kees BosmanGino

A W R

Team
Marc de GraauwMarc de Graauw ICT

A W R

Team
Theo StolkerVitalHealth Philips

A W R

Team
Sebastiaan van SandijkInformatters

A W R


Minutes Approved as Presented 


This is to approve minutes via general consent. "You have received the minutes. Are there any corrections to the minutes? (pause) Hearing none, if there are no objections, the minutes are approved as printed."

Goals

Overleg afstemming tussen bij partijen betrokken bij informatiestandaarden.

Discussion items

1. Agenda

 1. Welkom en mededelingen
 2. Doel overleg
 3. Beschrijven beheerproces en –procedures algemeen
 4. Evaluatie concept beheerdocument HL7 FHIR-NL volgens NEN7522
 5. Bespreking voorstellen en opties voor onderlinge afstemming
 6. Follow-up
 7. Volgende bijeenkomst

2. Notulen

Overleg is gevoerd aan de hand van deze presentatie:

 

Welkom en mededelingen

 • Klaas Nieuwhof (VZVZ) wordt welkom geheten als opvolger van Sergej van Middelkoop (Koppeltaal) in de FHIR-NL Raad
 • Paul Oude Luttighuis (Medmij) is aanwezig als vervanger van Joris Joosten
 • Verhinderingen zijn ontvangen van Robert Stegwee, Kees Bosman, Marc de Graauw, Theo Stolker, Sebastiaan van Sandijk, Marten Smits

Doel overleg

Het overleg van heden is een vervolg op de 1e bijeenkomst gehouden tijdens de HL7 Working Group Meeting op 7 november 2019 van de FHIR-NL Raad  & Validatieteam met een groot aantal externe partijen die direct en indirect zijn betrokken bij informatiestandaarden in de zorg,.  Aan deze 1e bijeenkomst werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de HL7 FHIR-NL Raad & Validatieteam, Registratie aan de Bron, Zibcentrum/Nictiz, Medmij, IHE Nederland, OIZ en Ministerie VWS. In de 1e bijeenkomst werd door de aanwezigen unaniem geconcludeerd dat inhoudelijke en procedurele afstemming tussen partijen noodzakelijk is om tot consistente, samenhangende informatiestandaarden en implementaties daarvan te komen. De vergadering van heden heeft als doel om gezamenlijk te bespreken op welke wijze aan deze afstemming concrete vorm en inhoud kan worden gegeven.

Duurzaam informatiestelsel in de zorg, NEN7522 (oprekken, nieuwe versie opschalen en wettelijk maken) en brengen naar ISO. Verschillende organisaties maken specificaties (producten / componenten) die relaties hebben. Rollen en actoren, uitdaging is dat van elke org te harmoniseren, mogelijk input voor 7522 revisie.

Beschrijven beheerproces en procedures algemeen

In de 1e bespreking op 7 november 2019 is geconstateerd dat het voor het komen tot onderlinge afstemming wenselijk is dat de betrokken partijen elkaar inzicht geven hoe zij hun interne beheerproces en –procedures hebben ingericht. Deze beschrijvingen moeten volgens eenzelfde format (NEN7522) worden opgesteld, zodat deze naast elkaar kunnen worden gelegd en daaruit vervolgens de onderlinge afstemmingsmomenten kunnen worden gedestilleerd. RadB en zibcentrum hebben hun beheerproces reeds beschreven op basis van NEN7522. In de aanloop naar deze vervolgbespreking heeft ook HL7 Nederland dit format ingevuld voor het beheer van HL7 FHIR-NL. Het concept is rondgestuurd aan alle deelnemers.

Evaluatie concept beheerdocument HL7 FHIR-NL volgens NEN7522

Het concept beheerdocument dat volgens NEN7522 format is opgesteld voor HL7 FHIR-NL wordt globaal doorgelopen. Samenvattende reacties :

 • Opmerking : document heeft welbewust sec betrekking op HL7 FHIR-NL. Niet op HL7 FHIR internationaal (beheer FHIR Intl Core) en niet op andere HL7 standaarden
 • Scope : relaties van HL7 FHIR-NL met andere standaarden/organisaties toevoegen
 • Titel hoofdstuk “Organisatie, kerntaken etc.” aanpassen, spoort niet met inhoud
 • Hoofdstuk releasebeleid : verwijderen, gaat niet over beheerproces/procedure, naar verwijzen (bijlage).
 • HL7 NL schrijft vooralsnog niet voor welke versie van FHIR moet worden gebruikt (Rel2, STU3 of R4) en laat dit aan het veld over. In beleidsnota is toegelicht waarom en hoe met de verschillende versies zal worden omgegaan bij bv validatie. Daarin wordt ook ingegaan op compatibiliteit aspecten. Bekeken zal nog worden welke effecten dit heeft voor beheerproces
 • Rollen : bijna alle rollen ingevuld door Raad en Validatieteam. Meer functiescheiding ?

Actie : concept wordt aangepast

 • Bert Kabbes Aanpassen concept beheerdocument op basis van feedback bijeenkomst 20-02-2020  
 • Michael van der Zel Overzicht maken / zoeken van alle artifacten (o.a. Gegevensdiensten, Informatiestandarden, Packages, Profiles, Zibs, Datasets) en hun samenhang (en "scharnieren")

Conclusies n.a.v. documenten RadB/zib en HL7 FHIR-NL :

 • Op detailniveau zullen beheerproces/procedures per partij verschillen
 • Afstemming starten op het niveau van processtappen, actoren en rollen conform NEN7522 lijkt meest kansrijk : die zijn voor elke organisatie van toepassing

Bespreking voorstellen en opties voor onderlinge afstemming

Samenvattende opmerkingen en conclusies uit de discussie :

 • Volgorde der dingen in het kort : RadB/zibs zijn de bron/basis : zibcentrum stelt met gebruikersgroepen op basis van use cases de functionele definities van data elementen op. HL7 NL (generiek voor NL) en Nictiz (primair t.b.v. MedMij) zetten vervolgens de zibs om in HL7 FHIR-NL profielen. IHE hergebruikt (deels) de generieke (interrnationale) HL7 FHIR profielen/artefacten in hun user profielen voor specifieke domeinen/doelgroepen. MedMij verwijst vervolgen in haar Afsprakenstelsel naar HL7 FHIR-NL profielen bij het onderdeel Gegevensdiensten. Leveranciers implementeren de HL7 FHIR-NL profielen en IHE profielen in hun toepassingen. Leveranciers/organisaties die zelf FHIR profielen ontwikkelen kunnen deze laten valideren door HL7 NL. HL7 NL publiceert de gevalideerde nationale FHIR-NL profielen centraal op Simplifier (FHIR-NL Core) t.b.v. hergebruik, nationale standaardisatie en voorkomen van wildgroei.
 • Het voorgaande moet worden afgebeeld in een flow (swimming lane). Actie : opstellen.
 • Geconcludeerd wordt dat de start van de afstemming met als doel synchronisatie en consistentie tussen alle partijen, moet beginnen met afstemming tussen zibs en HL7 FHIR-NL profielen, resp. tussen zibcentrum en HL7 NL en Nictiz : alle andere partijen bouwen daarop voort
 • HL7 FHIR-NL ontwikkelt generieke NL profielen, valideert deze en streeft naar uniforme en landbrede toepassing van deze generieke profielen via keurmerk en centrale publicatie. HL7 NL houdt zich niet bezig met implementatie : dat doen andere partijen, zoals Koppeltaal, VZVZ, MedMij (via verwijzing), leveranciers, etc.
 • Zibcentrum hanteert BITS (Jira) voor administratie/informatie van het gehele beheerproces, is in te zien door derden, bevat ook notificaties : lijkt goede basis/bron voor afstemming
 • Drie dingen zijn belangrijk voor afstemming :
  • 1) voor iedereen toegankelijke omgeving waar beheerstatus kan worden ingezien, zoals BITS,
  • 2) actieve houding partijen – niet wachten maar zelf actief checken of onderwerpen bij andere partijen relevant zijn,
  • 3) regulier overleg voeren.
 • Conclusie : Als eerste stap moeten HL7 FHIR Raad & Validatieteam afstemmen met zibs

Discussiepunten voor vervolgoverleg c.q. overleg HL7 FHIR-NL met zibcentrum :

 • Hoe om te gaan met partijen die zibs nodig hebben die nog niet beschikbaar zijn, maar waarvoor HL7 FHIR NL al wel de (generieke) resources bevat ?
 • Doorlooptijd aanvragen-realiseren nieuwe zibs duurt soms lang, markt kan/wil niet wachten (deadlines) en gaat vervolgens zelf alvast aan de slag met FHIR profielen : creëert inconsistentie en op termijn problemen zodra wel zibs beschikbaar komen
 • Andere kant van zelfde probleem : niet wachten op zibs en zelf aan de slag gaan kan soms ook als voordeel hebben dat veel werk al gedaan is en kan worden overgenomen door zibcentrum (geeft versnelling)
 • 2x per jaar zib release : te weinig ? Versnelling mogelijk ? Het duurt soms wel heel erg lang voordat het veld ergens consensus over heeft bereikt, kun je dat wel versnellen ?
 • Kandidaat-zibs : hoe gaan we daar mee om in de afstemming met FHIR-NL ?
 • Idem voor zibs die teveel of te weinig gegevens bevatten voor een bepaalde use case ? Hoe gaan we daar mee om ?
 • Extensies en constraints in HL7 FHIR moeten sporen en consistent zijn met zibs : hoe verzekeren we dat ?
 • Waaraan kun je zien of HL7 FHIR-NL profielen zijn gebaseerd op zibs ? Staat in het profiel, maar vraag is of dit duidelijk genoeg is ?
 • Wanneer zet HL7 een zib om in FHIR ? Zodra een use case daarom vraagt
 • Hoe krijgen we lopende project NHG binnen de krijtstrepen qua zibs ?

Info en rol externe omgeving

 • Hoe informeren we het veld straks over de afstemming waar we mee bezig zijn en de uitkomsten/afspraken ? Overleggen met VWS/Informatieberaad
 • Hoe kunnen we zorgen dat er eisen worden gesteld aan afstemming met onze partijen als projecten worden gestart ? Overleggen met VWS/Informatieberaad. Geen projecten initieren met zak geld, te weinig randvoorwaarden en keuzes over te hanteren standaarden overlaten aan veld. Leidt tot wildgroei en niet tot landelijke standaardisatie.
 • Er zou een lijst met criteria moeten komen c.q. worden gehanteerd waaraan projecten moeten voldoen m.b.t. standaarden
 • Wat komt er in voorgenomen wet- en regelgeving m.b.t. standaarden ?
 • Route via Forum voor Standaardisatie bewandelen ?

Revisie NEN7522

 • NEN7522 gaat in revisie i.v.m. uitbreidingen t.b.v. componenten van Duurzaam Informatiestelsel. Moeten/willen we daar als HL7 NL in deelnemen ? Actie : intern binnen HL7 NL voorleggen.
 • Bert KabbesVoorleggen binnen HL7 NL of HL7 NL een rol wil spelen in de revisie van NEN7522. Zo ja: afstemming met Fred Smeele zoeken  


 • No labels