Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Date: 2019-04-04 09:30-12:30 Q1 + Q2

Location: HL7 WGM NL Motel Witte Bergen

Attendance:

NameAffiliationPresentRemark
NictizXTeam / Co-chair
UMC GroningenXTeam / Co-chair
Kabbes & PartnersXCouncil / Co-chair / Scribe
Marc de Graauw ITXTeam
Theo StolkerVitalHealthXTeam
Ward WeistraFirelyXObserver
Mark ZandbergENovationXObserver
Sweder Bergman
XObserver
Ruben PapeZorgdomeinXTeam
Kees BoersmaGINOXTeam
Marten SmitsFirelyXTeam
VZVZXTeam
Jan DannenbergDeventer ziekenhuizenXObserver
Serge FransenErasmus MCXObserver
Casper WindVecozoXObserver
Remco SpilVecozoXObserver
CGI NederlandXCouncil / Co-chair
Stefan ScholteIsala KliniekenXTeam
VZVZXTeam
ENovationXObserver
Sergej van MiddendorpMiles Ahead
Council

Minutes Approved as Presented 


This is to approve minutes via general consent. "You have received the minutes. Are there any corrections to the minutes? (pause) Hearing none, if there are no objections, the minutes are approved as printed."

Goals

Set goals, objectives or some context for this meeting.

Discussion items

1. Agenda

Toegevoegde agendapunten :

 • Bert Kabbes : Ter info, meeting VWS/Nictiz met HL7 NL FHIR deskundigen op maandag 8 april 2019 over internationale samenwerking, NL lokalisatie aspecten, Argonaut, etc. ter voorbereiding van werkbezoeken VWS/Nictiz in april 2019 aan o.a. ONC, HIMMS, etc. Zie informatie aan slot notulen.
 • Sergej van Middendorp : Terugkoppeling Semantisch web standaarden in relatie tot ZIBs en FHIR. In verband met verhindering Sergej wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 • Tom de Jong (VZVZ) : VZVZ wil LSP voorzien van FHIR koppelvlak t.b.v. OTV (online notificaties wijzigingen van patiënt toestemming) als opvolger van GTS. Vraag is met welk FHIR release ? Bespreking onderwerp wordt doorgeschoven naar bespreking agendapunt m.b.t. FHIR STU3 en R4

2. Notulen per agendapunt

 1. Actuele stand van zaken : informatie en info onderhanden werk, updates en fixes goedgekeurde profielen, nieuws
  1. Alexander Henket : zeer veel onderhanden werk rond Medmij profielen. Overleg met diverse partijen en leveranciers vergt veel tijd, evenals beheren en documenteren, oplossen issues en diverse fixes. Er is recent een package gemaakt waarin alle op ZIB’s gebaseerde profielen zitten, staat op HL7 NL pagina op Simplifier.
 2. GGZ-NL en Perined hebben in samenwerking met Philips-Vital Health een PSS is ingediend om te komen tot NL-profielen voor FHIR Questionnaire en QuestionnaireResponse. De PSS ligt bij Kernteam ter beoordeling. Intussen loopt overleg tussen Theo Stolker/Anneke Goossen met Tessa/Arianne (Nictiz).
  1. Theo Stolker : Vanmiddag wordt hier verder aan gewerkt. Er wordt gekeken naar SDC en NL-core profielen. Verwachting is dat er nog meer NL-extensies zullen worden toegevoegd. Opgemerkt wordt dat het van belang is om dit werk terug te koppelen naar SDC (o.a. extensies m.b.t. provisioning, vragenlijsten, etc.)
 3. In MedMij hebben intussen alle FHIR-NL profielen een kwaliteitsslag ondergaan, waaronder het synchroniseren van mappings/benamingen tussen FHIR en zibs, zib BasisElementen gekoppeld, alle metagegevens zijn en diverse fixes en verbeteringen uitgevoerd.
  1. Alexander Henket : In maart jl. is het Voorjaarsrelease 2019 uitgebracht. Op 1 april is vervolgens een patch hierop uitgebracht. Packages staan op Simplifier (versie 1.1). Vanmiddag wordt er getest. N.a.v. vraag Marc de Graauw : release is niet gebaseerd op ZIB-release 2019, koppeling is vooralsnog welbewust niet gelegd, te complex.
 4. Simplifier : stand van zaken en nieuws
  Inhoudelijke toelichtingen door Alexander Henket en Marten Smits. Kernpunten :
  1. Toelichting op rol, doel en inhoud packages, dependencies, relaties met FHIR releases, ZIB’s
  2. Packages op Simplifier zijn nog in Beta
  3. Dependencies geven o.a. relatie tussen STU3 en R4 weer
  4. Pacakaging maakt het mogelijk om een gehele set profielen te bevriezen
  5. Packaging maakt het mogelijk om consistente implementatiegidsen te schrijven

   Conclusies en kernpunten uit de discussie :
  6. Op de FHIR-NL Simplifier pagina moet een helder verhaal komen over packaging : wat is packaging (doel, inhoud), nut van packaging, welke packages hebben we al en hoe gaan we die in NL gebruiken, relatie tussen packaging, releases, versies, etc.
  7. Relaties packages met ZIB’s : vooralsnog niet 1:1 zolang ZIB’s nog niet normatief zijn, afstemming over packaging met Medmij vindt voortdurend plaats, etc.
  8. Niveau’s packaging : NL-core package, packages per release, nationale packages

   Acties :
  9. Bert/Alexander schrijven concept tekst over packaging/packages en denken na over waar deze tekst op de Simplifier wordt gepubliceerd zodat het maximaal opvalt bij raadplegen HL7 NL pagina Simplifier.

3. Afwegingen rond FHIR STU3 en Rel4 : discussie en conclusie over welk release we gaan hanteren voor NL-validaties

Toelichting Alexander Henket op inhoud STU3 en Rel 4 : zie sheets Alexander (volgen separaat).

Conclusies/kernpunten uit de discussie :

 • Vraagstuk rond keuze STU3 en/of Rel4 is feitelijk klassiek dilemma. Naast de vraag of en welke keuze je moet maken, is het belangrijk of en hoe je zo soepel mogelijk en flexibel kunt doorschakelen naar een nieuw release
 • Keuze maken tussen STU3 en Rel4 is om vele redenen niet realistisch. Veel onderhanden werk in het land op basis van STU3, Medmij specs geheel gebaseerd op STU3. Keuze maken heeft geen meerwaarde, lost niets op, integendeel.
 • HL7 NL gaat geen keuze maken : we laten STU3 en Rel4 vooralsnog naast elkaar bestaan. Consequentie : er is/komt een NL-core STU3 en een NL-core Rel4
 • Het veld cq de markt moeten zelf keuze maken of men STU3 of Rel4 wil gebruiken. Wij moeten als HL7 NL wel helder aangeven of en waar de compatabiliteitsconflicten zitten tussen STU3 en Rel4. Wil je functionaliteiten, etc. uit Rel4 gebruiken die niet compatibel zijn met STU3, dan moet je bv accepteren dat je dan mogelijk een mapping moet maken en onderhouden. Wij gaan als HL7 NL niet op de stoel van de gebruiker zitten, maar we hebben wel de plicht om gebruikers zo duidelijk en compleet mogelijk te informeren over de verschillen, mogelijkheden, risico’s en consequenties van de beide versies. Wellicht kunnen we soms een advies geven.
 • HL7 NL gaat geen voorkeur uitspreken om bij nieuwe projecten uit te gaan van Rel4. Dit is niet realistisch omdat bijvoorbeeld op dit moment Medmij volledig STU3 is en je dus bij nieuwe Medmij profielen altijd compatible moet zijn met de STU3 profielen van Medmij. Keuze STU3 en/of Rel4 is use case afhankelijk.
 • We gaan als HL7 NL onderscheid maken tussen nationale projecten/implementaties en “lokale” projecten/implementaties. Onze focus ligt vooral op nationale projecten/implementaties, omdat ons hoofddoel met FHIR-NL immers is om te komen tot gevalideerde, generieke, nationaal geldende profielen en wildgroei op dat niveau te voorkomen. Voorwaarde voor onze medewerking aan de validatie van nationale projecten is dat er een duidelijke eigenaar is (zoals bij Medmij) en er organisatorische afstemming is tussen de betrokken partijen. We willen als HL7 NL niet worden geconfronteerd met verschillende opvattingen van verschillende partijen m.b.t. eenzelfde domein over bv STU3 en Rel4, verschillende profiel eisen etc. Nationale projecten vereisen primair eerst nationale samenwerking : die nationale samenwerking organiseren is taak van VWS/Informatieberaad en Nictiz
 • In het algemeen geldt dat het voor de markt/veld zaak is om een gedegen impact analyse te maken voordat een keuze tussen ST3 en Rel4 wordt gemaakt
 • Voor nationale projecten/implementaties zouden VWS cq Nictiz structureel (meer) actie moeten ondernemen om te zorgen dat de betrokken partijen tot afstemming/samenwerking komen voordat er met profielen aan de slag wordt gegaan. Als dat niet gebeurt ontstaat er wildgroei. Dit moet met VWS worden besproken.

Acties :

 • Alexander/Marten (actie meenemen naar HL7 WGM Montreal in mei a.s.) : bij HL7 International aanvragen van een extensie “Affiliate Aproved” en deze inbouwen van deze extensie in Simplifier
 • Bert schrijft concept tekst “HL7 beleid m.b.t. keuze STU3 en Rel4”, stuurt deze naar Alexander, Michael, Robert en Marten voor 1e commentaarronde
 • Daarna gaat stuk voor commentaar naar alle leden FHIR-NL Raad en Validatieteam, daarna via KT/ALF naar Bestuur ter goedkeuring
 • Bert neemt initiatief om in de FHIR-NL Raad te bespreken hoe we hierover een gesprek met VWS gaan arrangeren (Ron Rozendaal, Herko Coomans cs)

Open issues :

 • Je kunt in package (nog) niet zien hoe de vorige versie van het package er uit zag (wijzigingen)

6. Wisselingen leden FHIR-NL Raad en Validatieteam

 • Ben Schrijver heeft aangeven niet meer aan het Validatieteam te zullen deelnemen i.v.m. interne functiewisseling binnen ZorgDomein
 • Ruben Pape (ZorgDomein) is opvolger van Ben Schrijver : welkom !

7. Openstaande acties uit vergadering dd 6 april 2018 (notulen) Actuele status ingevoegd bij “>>>>” :

 1. Bert/Robert S. : Informatie validatieprocedure op website
  >>> Gereed
 2. Marten : Nagaan verwijzing naar Simplifier functie Documentation
  >>> Gereed (Marten checkt nog)
 3. Alexander : tijdraming opgeven aan Bestuur tbv uitbreiden OID register met URI's
  >>> Twee acties :
  1. OID register uitbreiden met kolom URI’s en deze vullen : Actie wordt uitgevoerd door Theo Stolker (i.o.m. Helen Drijfhout)
  2. OID register herontwerpen : zie mailwisselingen januari 2018 Alexander/Helen/Bert : actie Alexander/Helen

8. Jaarplan 2019

 • Toelichting schrijven op packages en publiceren op HL7 website en HL7 NL pagina Simplifier
 • Tekst HL7 NL beleid m.b.t. STU3 en Rel4 opstellen en via Raad/Validatieteam naar KT/ALF en Bestuur, gevolgd door publicatie op website
 • Vanuit FHIR-NL Raad overleg met VWS initiëren over (nog) meer focus/actie VWS/Informatieberaad op verzekeren samenwerking betrokken partijen bij nationale projecten en HL7 NL in voeger stadium formeel betrekken bij vormgeving project.
 • Valideren package versie 1.1. Nictiz gaat voor de zomer set versie 1.1 profielen opleveren voor validatie. Is groot package, validatie gaat veel tijd van Validatieteam vergen. Zodra package is gepubliceerd volgt via mail voorstel over wijze van aanpak van validatie. Wordt waarschijnlijk combinatie van zelf beoordelen en 1 of 2 keer middag/avond bijeen komen voor issues.
 • FHIR-NL Raad : actualiseren stukken m.b.t. Raad en Validatieteam

9. Nagekomen actiepunt

 • Uitnodiging Alexander/Bert om in juni a.s. in Brussel presentaties te geven over ons FHIR-NL validatiemodel en organisatie t.b.v. ziekenhuizen/leveranciers. Ook Ewout is gevraagd om presentatie te geven.

Ad) Toegevoegd agendapunt 2 – ter info

 

Uitnodigingsmail VWS/Nictiz aan HL7 NL FHIR experts

Beste FHIR-expert,

Begin maart zijn Erik Gerritsen, Ron Roozendaal en Marcel Floor van VWS aanwezig geweest bij een meeting van de Global Digital Health Partnership. Eén van de 5 thema’s van dit internationale samenwerkingsverband is interoperability. Tijdens deze meeting  is afgesproken dat Nederland gaat samenwerken met een aantal landen die voor volume en innovatie kunnen zorgen op het gebied van interoperabiliteit. We gaan samen standaarden en invulling daarvan afspreken die we vervolgens allemaal gaan gebruiken.

Eind april gaat VWS daartoe samen met een vertegenwoordiging van Nictiz naar ONC, HIMMS, Ichom en NIH in de VS. Het wordt een verdere verkenning van wat begin maart is gestart.

Voorafgaand aan de meeting eind april, willen we vanuit VWS en Nictiz graag met een aantal experts de diepte in gaan om de Nederlandse FHIR-standaard te vergelijken met de internationale standaard/Argonaut. Het resultaat van deze mapping nemen we mee naar de meeting eind april in de VS.

Het doel van deze hele exercitie is om met een aantal landen zoveel mogelijk overlap in standaarden te vinden. We gaan dan eisen van leveranciers dat zij gebruik maken van deze (internationale) standaarden, wereldwijd. Voordeel is dat Nederlandse innovators ook ineens in meer landen kunnen werken, en India bijvoorbeeld is daar een heel interessante van. Maar ook dichterbij huis zijn er mogelijkheden, zoals in Zwitserland. De vraag is dus: hoe komen we zo dicht mogelijk bij 100% overlap tussen landen. Ook op het gebied van FHIR.

Die uitdaging besprak VWS tijdens de bijeenkomst van de GDHP begin maart ook met Graham Grieve. Grahame gaf aan dat Nederland niet helemaal de FHRI-profielen van Argonaut heeft overgenomen. En daarmee zijn we niet interoperabel. Alexander heeft hierover inmiddels gesproken met Grahame en we zijn al een stuk wijzer. Graag willen wij, Nictiz en VWS, met de experts van FHIR in Nederland in gesprek om goed voorbereid het gesprek eind april aan te gaan in de VS. Waar is voor gekozen en waarom, welke consequenties heeft dit (internationaal), wat zouden we graag willen bespreken cq. bereiken etc.

Er volgt nog een agenda. Hierbij alvast de vraag of je 2 uur wil vrij maken, plus reistijd, om je expertise met ons te delen in een interactieve workshop. Deze zal plaatsvinden bij Nictiz.

Ik stuur jullie uitnodigingen via Outlook. Graag accepteren wanneer je kunt, dan maak ik de uitnodiging definitief wanneer de meeste mensen beschikbaar zijn en annuleer ik de andere.

Bij vragen kun je mij of Alexander bellen of mailen.

Alvast heel erg bedankt voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,

Conchita Hofstede-Kleyweg, Manager Expertisecentrum Nictiz

Action items

 • Bert Kabbes / Alexander Henket  schrijven concept tekst over packaging/packages en denken na over waar deze tekst op de Simplifier wordt gepubliceerd zodat het maximaal opvalt bij raadplegen HL7 NL pagina Simplifier.
 • Alexander Henket / Marten Smits (actie meenemen naar HL7 WGM Montreal in mei a.s.) : bij HL7 International aanvragen van een extensie “Affiliate Aproved” en deze inbouwen van deze extensie in Simplifier
 • Bert Kabbes schrijft concept tekst “HL7 beleid m.b.t. keuze STU3 en Rel4”, stuurt deze naar Alexander, Michael, Robert en Marten voor 1e commentaarronde
 • Bert Kabbes Daarna gaat stuk voor commentaar naar alle leden FHIR-NL Raad en Validatieteam, daarna via KT/ALF naar Bestuur ter goedkeuring
 • Bert Kabbesneemt initiatief om in de FHIR-NL Raad te bespreken hoe we hierover een gesprek met VWS gaan arrangeren (Ron Rozendaal, Herko Coomans cs)
 • Theo Stolker (i.o.m. Helen Drijfhout): OID register uitbreiden met kolom URI’s en deze vullen
 • Alexander Henket / Helen Drijfhout  OID register herontwerpen : zie mailwisselingen januari 2018 Alexander/Helen/Bert