Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aanwezigen: Tom, Gert, Anneke (notulen), Michael, Gertjan, Frank, Yvonne, Michael Tan, Bert, Helen, Rene.

Aanvullingen Frank

Opening.

Frank opent de vergadering en presenteert het nieuwe logo van HL7 Nederland. Deze staat boven de agenda van vandaag. Aanleiding was de wijziging van het logo van HL7 internationaal.


2. Notulen van de vorige keer:

Geen reactie. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.


3. Actielijst

Is bijgewerkt.


4. Announcements

 • Communicatieplan (op agenda bestuur): → komt later terug als het bestuur aanschuift.

 • Open consultatie Medicatie. is inmiddels voorbij.
 • Call for stories HL7 Newsletter INTL: → niemand heedt zich aangemeld. Stand van zaken mbt Nieuwsbals Hl7 Nederland.
 • Orders / uitslagen Lab (Jan Dannenberg): → er worden in de praktijk verschillende koppelingen gebruikt. Wat te doen als HL7 NL? Gert licht toe dat er keuzes gemaakt zijn voor lab gegevens, versie 2.5 wordt gebruikt.Voor medicatie gegevens wordt CDA gebruikt. Er is te weinig informatie om dit goed te bespreken. Gert en alexander pakken dit op en nemen contact op met Jan Dannenberg.
 • GS1 heeft dit voorjaar ook een congres, 26-28 maart. Wellicht interressant voor mensen.
 • Plugfest (question) in combinatie met IHE connecthaton in Rennes.
 • Op 11 maart komt er een grote update van de standaarden van Medmij. Er komen door de implementaties veel opmerkingen ne vragen binnen. Opmerkingen die voor 4 maart binnenkomen, worden verwerkt. Daarna worden ze meegenomen in een volgende update.


5. Balloting, Inter- & National

Roel heeft de verantwoordelijkheid genomen om de ballot te coördineren. De vorige keer is afgesproken dat hij met een voorstel zou komen hoe dit in het vervolg op te pakken. Het voorstel staat op Confluence.

Discussie over de tabel en de verdeling hierin. De verdeling beschreven in een tabel moet anders: de onderverdeling van de tabel is veel te grofmazig, 

Daarnaast wordt het proces gemist in het stuk. We missen eigenlijk een concretisering van dat proces. Bijvoorbeeld:

 1. Kernteam neemt het initiatief om email te sturen met vraag over wat voor NL van belang is in de ballot en wie trekker kan zijn voor welke ballot.
  1. Stuur een melding van de op handen zijnde ballot naar de stemgerechtigen en overige ALF leden (dit kan een forward zijn van de ballot aankondiging vanuit HQ)
  2. Vraag relevante onderdelen voor Nederland te identificeren => de leden van Intl WGs zullen de aangewezen personen zijn dit advies te verstrekken, maar het kunnen ook andere kennishebbers zijn.
   1. Terugkoppeling van relevantie door WG lid en/of kennishebber over relevantie voor NL
  3. Vraag wie trekker voor een relevante ballot wil en/of kan zijn => degene die aanmeldt is niet perse de trekker
  4. Verzoek aan stemgerechtigden om zich voor de ballots aan te melden
   - deze cyclus voltrekt zich in een periode van n dagen, zodat stemgerechtigden zich slecht eenmaal hoeven aan te melden voor de ballots

  email wat relevant is voor NL in de ballot en wie waarvoor de trekker is.
 2. Voor de sluitingsdatum van de ballot volgt van de trekker een email met stemadvies: 
  1. Als de stem een Nee is dan verwijzen naar het commentaar van de trekker (deze dient het commentaar in). 
  2. Afhankelijk van het bereiken van het quorum stemt wel of niet iedereen. 
   Het voorstel is om op confluence een pagina te maken met stemadviezen, dit wordt aangenomen.

Moeten we het stemadvies van Nictiz mensen overnemen in de ballot? In ieder geval moet er vanuit HL7 Nederland een stem worden uitgebracht.

Ook de wijze waarop nu met de stemrechten wordt omgegaan. Discussie gaat over het inschrijven op alle ballots om maar te gebruik maken van de stemrechten en de voor- en tegens van wel met z'n allen stemmen of niet. De vraag is of dat degene die stemrecht hebben voor alle ballots moet stemmen.

Aanvullingen op het stuk:

 • Minimale eisen die aan de ballot gesteld worden.
 • Opzetten pagina op Confluence voor stemadvies.
 • Uitzoeken hoe de NL afspraken rondom stemmen zijn: one people, one vote? Is een(1) stem genoeg en zijn alle stemmen alleen van toepassing als er quorum moet zijn.
 • Heeft NL hier ook Internationaal afspraken over gemaakt.


6. HL7 WGM 4 & 5 april 2019

11e HL7 WGM NL - Programma + Additional Info HL7 WGM NL (11)

Het programma staat al op confluence. Er staan linken in naar meer informatie. Uit de enquete bleek dat meer informatie over een sessie gewenst is. Sessietrekkers zijn hiervoor verantwoordelijk.

Ook als er vooraf downloads zijn dit expliciet vermelden met de links en dat er vooraf gedownload moet worden. Dit geheel kan ook vermeld worden in expliciete uitnodigingen naar personen, organisaties etc.

Discussie over het programma op dag 1 ochtend. De wens is om de tutorials (van Helen en Michel) achter elkaar te zetten ipv parallel. Een introductie kan ook worden opgenomen. In het programma kan de link naar de video worden opgenomen. Deelnemers kunnen dan kiezen om deze introductie te bekijken. Blijft een aandachtspunt hoe om te gaan met beginners tov gevorderden. Bert stelt voor om in track 1 Q1 en Q2 samen te voegen. Q2 van Michel kan dan plaatsvinden in zowel track 1 en 2.

Ander discussie punt is dat dag 1 een volledige handson dag is. Als je zelf op die wijze niets met FHIR hebt dan is deze dag niet tot minder relevant. Mogelijke tracks zijn, informatiebouwstenen, LSP en FHIR, implementatie BGZ en VIPP GGZ. Punt blijft dat er gekozen moet worden tussen parallel sessies. Een sessie kan ook nog een keer ingepland worden. Ook track 10 op vrijdag kan nog worden gevuld.

Voorstel is om een sessie over de implementatie van de BGZ te organiseren op donderdag Q2 (Tom en Michael van der Zel). Graag hierover nadenken en met een voorstel komen.

Besluit:

Track 1 Q1 op donderdag introductie HL7, FHIR en onderwerpen van Q2.

Track 1 Q2 donderdag: gaat om hoe documenten in V2 in FHIR weer te geven en het mappen van V2 naar FHIR. Hiervoor worden projecten en presentaties gebruikt van expert in HL7 Internationaal. Verdere verdieping kan op vrijdag. Zoals de sessie nu staat gaat deze eruit.

Een sessie over vertaling van HL7 V2, V3 naar FHIR en vice versus wordt gepland op vrijdag Q3.

Irma stelt voor om met symbolen te werken voor informatieve en werksessie.

Als er nog wijzigingen zijn op het programma dan moet dit voor eind volgende week (28-02-2019) binnen zijn.


7. National & International HL7 projects:

 • CAZ, Michael van der Zel: aanmelden van presentaties voor congres kan nog. Vraagt hulp om mee te kijken welke aanmeldingen voor HL7 relevant zijn. Rene sprong biedt zich aan en robert Stegwee vanuit het HL7 bestuur.
 • Update on projects: geen.
 • Update from San Antonio: commentaar op het logo.
  • Moeten wij als affiliate dit logo ook voeren? Alle sjablonen moeten worden aangepast.
  • De verslagen van de WGM door deelnemers staan niet op confluence. Deze worden op de website geplaatst zodat zij te lezen zijn voor alle HL7 leden. als er zaken zijn die besproken moeten worden met het kernteam of anderszins moeten op een andere wijze gemeld worden. Verslagen moeten daarom in het Nederlands worden geschreven.
 • OID registry & ConfluenceIs al besloten. Wat zou dit opleveren? De registratie moet voor leden toegankelijk zijn. Een HL7 website met alleen maar linken naar Confluence is niet wenselijk. Er is ook een keer afgesproken om het register naar ART DECOR te verplaatsen. Frank gaat nog na hoe en door wie dit punt op de agenda is gezet. geen besluit.
 • Gezamenlijke call met GS1/HL7 Denemarken: Voor Michael van der Zel is het onduidelijk wat er van hem gevraagd wordt. Er wordt hem aangeraden om met Esther Peelen contact op te enmen.
 • HL7 WGM Internationaal: deelname wordt besloten op 15 maart. aanvragen svp voor die datum indienen.

8. HL7 the Netherlands - Confluence

 • Acitve Member Forum: wat en hoe door HL7 Nederland. Graag input. Zie actielijst.


9. Closing remarks and questions


Alexander heeft recent een call gehad met mensen in Canada over de governance van FHIR. Bert heeft dit zelfde gedaan in Duitsland. Het verschil met Nederland is zowel nationaal als op state/ provincie niveau.


9. Joint meeting with board of HL7 the Netherlands

 • Recap from K-ALF: Frank geeft een samenvatting van hetgeen besproken is in het K-ALF.
  • Belangrijkste is het programma voor de komende WGM. Er wordt nog gezocht naar een spreker voor de plenaire sessie. Het is van belang om rekening te houden met nieuw komers en mensen die al vaker geweest zijn. In de beschrijving van de sessie moet dit beschreven worden. wijzigingen worden met het bestuur gedeeld. Suggestie om de 'zib fabriek' weer toe te voegen aan het programma. Gertjan zal hier naar kijken.
  • Daarnaast hoe om te gaan met Confluence? Vraagt om een vervolg. Duidelijk is wel dat het niet de bedoeling is om materiaal op confluence te zetten en die niet beschikbaar te stellen voor public. Wat het nieuwe logo betreft leeft er bij de afiliates ook een discussie.
 • Recap from Board:

  • Communicatieplan: Na vandaag komt er een concept vesie die gedeeld gaat worden voor review. Een belangrijk speerpunt is het vinden van ambassadeurs. Daarnaast vervolgen van nieuwe opzet van de WGM. Een laatste punt is acties mbt communicatie per doelgroep. Er is een template voor de uitnodiging van sessies, het is aan de trekkers om die wel of niet te gebruiken.
  • Financien: de cijfers voor 2018 zijn uitgewerkt. Er is een plus van 20.000 tot 25.000 euro door meer opbrengsten van scholing en WGM en minder uitgaven aan deelname Internationaal WGM. De begroting 2019 is in concept af. Hierin is opgenomen om de plus van 2018 op te nemen als investering in 2019.
  • Strategie voor nieuwe leden: er waren 36 nieuwe deelnemers aan de WGM. Er was veel commentaar vanuit deze mensen op de WGM. In het programma is hier nu rekening mee gehouden. In het communicatieplan zijn akties bedacht voor nieuwe leden, oa persoonlijke email, ontvangst door bestuurslid, aparte tafel bij de lunch met een lid van het bestuur. Bij introductiesessie op beide dagen een bestuurslid iets laten zeggen. Nieuwe leden, deelnemers moeten wel herkenbaar zijn (vrijwillig). Bij ontvangsttafel op beide dagen zal hier aandacht voor zijn.
  • Kamerbrief minister VWS: Brief van de minister van december over het nemen van meer regie over ICT in de zorg. Bekeken moet worden waar HL7 NL duidelijk bij betrokken wil zijn en welke voortgang verdienen. Uitgebreid lobby'en gaat niet plaatsvinden, kost te veel tijd. Lijst van onderwerpen zal met K-ALF gedeeld worden, inbreng is mogelijk.
  • Enquete na WGM: de wens is om de enquete in te korten, maar wel na toevoeging van een nieuwe vraag. Onderwwerpen waarop meer ingezoomd moet worden, nieuwe onderwerpen en bij vraag 3 meer categorieen noemen (nu gaf 50% anders aan), vraag 7 antwoord nvt wijzigen in niet aanwezig geweest. In analyse kan dit antwoord dan worden weggelaten.
 • A.O.B: Robert Veen blijft aan als bestuurslid. Posten in bestuur staan op agenda van volgend overleg van het bestuur.
 • Closing remarks and questions
  • Nieuwe logo: mening is eensluidend, vreselijk. Actie afhankelijk van mening van andere afiliates. Aanpassen van logo heeft consequenties, bijvoorbeeld voor de website.
  • Rob: graag eigen bekenden graag uitnodigen om het aantal deelnemers wederom te verhogen. Het zou goed zijn om de HL7 WGM te vermelden op de events van andere websites (Diny heeft een lijst).
  • Delen van emailadressen voor mailing. Het idee is om bij de inschrijving te vragen of het emailadres gebruikt mag worden voor mailing (met vermelding dat er geen reclame gestuurd wordt). Eventueel via confluence (navragen of niet leden een confluence account kunnen aanmaken.


 • No labels