Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bijeenkomst 22-06-2018

Kernteam (KT) en Actieve Leden Forum

Aanwezig

Frank Ploeg (voorzitter)

Gert Jan Timmer

Marc de Graauw

Yvonne Pijnacker Hordijk

Jan Dannenberg

Roel Barelds

Helen Drijfhout-Wisse (notulist)

Michael Tan

Michael van der Zel

Tom de Jong

Paul Blankers

 

 

 

 

 

 

 

Afgemeld

Irma Jongeneel

Gert Koelewijn

Serge Fransen

Kai Heitmann

Geert Slagter

Tessa Stijn

Anneke Goossen

Bert Kabbes

Alexander Henket

René Spronk

 

 


Plaats: Hotel Witte Bergen, Hilversum

 

Welkom & Introductie

 

Frank Ploeg, de voorzitter, opent de vergadering om 15:37 uur .

Vaststellen Agenda

 

Als extra punten worden toegevoegd:

  • Updaten HL7 NL website (Roel)
  • Samenwerking met IHE (Michael)

 

Verslag K-ALF 05-04-2018

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Paul.

De actiepunten worden besproken.  


Mededelingen en ingekomen stukken 

WGM 2020: Nederland als gastland

Frank en Tom hebben tijdens de WGM in Keulen voorgesteld om in 2020 een WGM in Nederland te houden. Roel heeft hiervoor al een locatie benaderd, op de S.S. Rotterdam. Hij is hiermee in overleg.

Tom en Yvonne hebben voorgesteld om de IJ-venues te gebruiken. Dit is een combinatie van locaties aan het IJ. Zij zijn op gesprek geweest bij deze locatie en hebben een offerte ontvangen. Hierover zal nog verder contact met IJ-venues worden gezocht.

Tom heeft verder contact met Key Conference Support om een geschikte locatie te vinden.

Genoemd wordt het “Oranje hotel” in Noordwijk. Roel neemt hier contact mee op.

Het voorstel moet volgende week bij HL7 ingeleverd worden. Concurrenten voor de WGM 2020 zijn Noorwegen en Australië.

CAZ 2018 / CAZ 2019

Michael van der Zel: CAZ 2018 is goed verlopen, er waren ongeveer 130 deelnemers (jaar daarvoor 151).

Er waren goede sprekers.

Tom: goede onderwerpen, meer implementatie gericht. Ook goede netwerk bijeenkomst.

Michael vraagt of dit volgend jaar ook weer mede vanuit HL7 georganiseerd kan worden. Volgend jaar is de 10e keer, dus dit kan wat uitbundiger gevierd worden. Voorstel voor datum is 20 juni 2019, dit staat nog niet vast.

Tom: HL7 mag daarin wel wat meer uit de verf komen. Het lijkt nu wel een veredeld IHE congres.

Michael: in de organisatie is dit wel goed verdeeld.

Michael stuurt info rond.

De NVKI (Nederlandse Vereniging Klinische Informatici) gaat volgend jaar ook een grotere rol krijgen, mogelijk komt er ook inbreng vanuit België.

HL7 website

Roel: Michael vd Zel heeft aangegeven dat de FHIR pagina’s op de website nogal verouderd zijn. O.a. ontbreken hier nog links naar MedMij. Robert Stegwee geeft aan dat hij dit bijwerkt als er content aangeleverd wordt.

Vraag: wie wil hier iets voor schrijven?

Actie MvdZ: contact opnemen met Alexander Henket voor aanpassing van de tekst op de HL7 FHIR pagina.

IHE samenwerking

Roel: Op 5 april hebben 3 mensen van IHE en 3 mensen van HL7 overleg gevoerd.

Hier zijn een aantal punten uitgesproken. Michiel Sprenger heeft hier een verslagje van gemaakt.

Robert heeft naar aanleiding hiervan een stuk over FHIR en XDS geschreven en op de HL7 website gepubliceerd: https://www.hl7.nl/component/zoo/item/gaat-hl7-fhir-ihe-xds-vervangen.html?Itemid=270

Op de WGM zal een gezamenlijke sessie over XDS en FHIR georganiseerd worden.

Michael Tan vertelt over internationaal overleg over samenwerking.

Michael vd Zel: dit geldt ook voor de pijn app, ook hier is samenwerking tussen IHE en HL7 nodig.

Tom/Gert-Jan: bij de implementaties van XDS in het land komt zware weerstand naar voren, het blijkt lastig om dit te implementeren.

Van belang is dat de documenten die uitgewisseld worden volgens C-CDA formaat opgesteld zijn. Op dit moment worden ook nog vaak pdf’s verzonden.

Tom: een voorbeeld van waar het wringt is het recent door Alexander opgeleverde profiel voor een CDA-deel voor uitwisseling van gegevens tussen lab en apotheek. Hierin is krampachtig geprobeerd vast te houden aan een IHE-profiel, wat 10 jaar geleden bedacht is en door niemand gebruikt wordt. Leveranciers hebben nu problemen om dit te implementeren.

Voting werkwijze bij ballots

Er is een mailwisseling geweest over de werkwijze binnen HL7 NL voor de voting: er worden nu trekkers aangegeven die een voting advies aangeven. Dit advies moet door iedereen opgevolgd worden bij het stemmen.

Dit lijkt geen werkbare werkwijze meer: er zijn vaak meerdere “trekkers” per ballot voor verschillende onderdelen binnen de ballot.

Tom geeft aan dat 1 stem met een goed gemotiveerde vote ook voldoende is, het is niet altijd nodig om met zijn allen hier hetzelfde op te stemmen. Daarnaast moet het af en toe ook mogelijk zijn om je eigen mening over de ballot aan te geven, in plaats van allemaal dezelfde stem.

Michael Tan: wat wel van belang is om het aantal respondenten te tellen, om te bepalen of een ballot het “gehaald” heeft.

Daarnaast worden de adviezen meestal last-minute aangegeven, zodat niet alle stemmers meer de deadline halen.

Voorstel van Tom is om het commentaar meer te structureren, bijvoorbeeld door een maand voor elke ballot een overleg te houden binnen de beheergroep, waarin de taken verdeeld worden.

Marc: bij voorstellen die indruisen tegen Nederlandse belangen zou je andere regels kunnen hanteren dan voor “gewoon” ballot commentaar.

Tom: er kunnen misschien gewoon mensen aangewezen worden per onderwerp die bij elke ballot het materiaal bekijken wat daar betrekking op heeft. Het is ook leuker om dit met anderen samen te doen, dan alleen.

Frank: mensen die in een werkgroep internationaal zitten, zouden binnen de groep hier ook uit moeten leggen wat ze daar doen, waar ze zich daar hard voor maken. Dit is ook het onderwerp van het volgende agendapunt.

Gert-Jan: stelt voor conference calls te organiseren waarin informatie over werkgroepen gedeeld wordt.

Frank: zoekt meer structuur in dit overleg in combinatie met het werkgroep niveau, wat we nu niet meer hebben.

Tom: stelt voor om voorafgaand aan het normatief worden van ballots weer een werkgroep in het leven te roepen, om de inhoud en het belang hiervan te bespreken voor Nederland.

Nationale en Internationale HL7 projecten

Vervolg van bovenstaande discussie.

Gert-Jan stelt voor om een inventarisatie te doen wie waar mee bezig is, en dit ook op de website te publiceren.

Frank: is nu in Keulen tot co-chair gekozen van de Mobile WG en bezig met het promoten van een STU versie binnen Nederland. Dit zou ook op de website kunnen.

Confluence en Jira

HL7 NL heeft een “space” gekregen binnen Confluence vanuit HL7 International.

Hij heeft hier al een pagina aangemaakt:

http://confluence.hl7.org/

Hier kun je alleen op komen als je eerst bent ingelogd als HL7 member op hl7.org.

Frank kan accounts rechten geven om pagina’s hierop te wijzigen.

Dit kan verder ingericht worden en uiteindelijk opengesteld worden voor leden.

Gert-Jan geeft aan dat het gebruik van Confluence / Jira gemakkelijk is:

  • Je kunt pagina’s toevoegen via templates
  • Voeg op een hoofdpagina altijd een automatische inhoudsopgave toe voor onderliggende pagina’s
  • Geef altijd “labels” bij een pagina op, waaronder HL7NL.

Voorgesteld wordt om Confluence te gaan gebruiken voor de documentatie van K-ALF.

Een werkgroep bestaande uit Frank, Gert-Jan, Alexander (wordt door Frank ingelicht) en Paul Blankers gaat met de inrichting aan de slag.

 

Over de ballot hebben we nu nog geen beslissing genomen. Roel gaat hiervoor een voorstel schrijven.

 

Voorstel van Yvonne is om confluence  ook te gaan gebruiken voor de voorbereiding van de volgende WGM.

Iedereen moet hier dan ook zelf dingen aan kunnen toevoegen en wijzigen.

 

10e HL7 NL WGM voorbereiding

Deze WGM is gepland op 8 en 9 november.

Er is een voorstel voor de donderdag.

Er is een keynote speaker, die de opening gaat doen: Hyleco Nauta van UMC Utrecht. Deze is door Robert aangedragen.

Voorstel is nu om op donderdag in de ochtend een soort hackaton te doen.

Sergej van Middendorp is gevraagd om ’s middags een hackaton op koppeltaal te doen. Hij bekijkt nog hoe.

Daarnaast staat een soortgelijke aanpak voor het modelleren van de FHIR api voor het datawarehouse voor UMC’s.

Gesproken wordt over de indeling: voor elk onderwerp één zaal, of de muren half open zodat je heen en weer kunt lopen.

Deze keer zal op donderdagavond weer een KALF overleg gepland worden.

 

Op de vrijdag zijn de gebruikelijke sessies gepland: Mobile Health (Q1), Beheer (Q2).

Gert-Jan zal een Confluence sessie presenteren (Q3).

Zorgdomein organiseert een soort hackaton track in 4 sessies.

Daarnaast lopen sessies voor UBP – Traceren van implantaten (Q1/Q2), en Toediening en verificatie van medicatie (Q3/Q4). Michael vd Zel is hierbij betrokken.

Rob wil mogelijk een sessie doen voor IK NL.

Gert-Jan wil mogelijk een “echte” HL7 hackaton organiseren m.m.v. zijn werkgever.

Marc de Graauw zou weer iets met Lab op het programma willen zetten. Dit zou eventueel vrijdag Q4 kunnen.

Yvonne wil het programma komende maandag al globaal publiceren, met een “Save the date” aankondiging.

Opmerking: als we tijdens de WGM ook Confluence willen gebruiken, dan moeten de deelnemers ook vooraf hier een login voor aanmaken en de juiste rechten voor krijgen.

Voorstel is ook om bij elke hackaton een moderator of speaker te hebben, die uitleg kan geven over wat er in zo’n zaal gebeurt. Dit om het ook interessant te maken voor mensen die alleen komen kijken.

Na afloop zal er ook weer in een plenaire sessie door elke groep een presentatie gegeven moeten worden.

 

Samenvatting: het is nog even afwachten op de precieze invulling van Zorgdomein en Koppeltaal, maar verder is het programma aardig rond en lijkt het een leuk programma.

De inschrijving zal deze keer open zijn, het is dan afwachten hoeveel mensen naar welke sessie gaan.

Sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Frank Ploeg sluit de vergadering om 16:50 uur.

 

  • No labels